Regulamin Programu Partnerskiego ladymakeup.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy Partnerem, a firmą BEAUTY COMPANY SPÓŁKA CYWILNA MONIKA BUSZ-RUSIECKA-RUSIECKA, DOMINIK RUSIECKI z siedzibą w Lesznie (64-100), przy ul. Poznańskiej 39, NIP: 697-230-42-80, REGON: 301988292 (zwaną dalej Usługodawcą).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego www.ladymakeup.pl/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem”) jest Usługodawca.
 3. Regulamin jest udostępniony Partnerowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Partner.
 4. Przedmiotem umowy jest oddanie przez Partnera do dyspozycji Usługodawcy powierzchni na Stronach Internetowych Partnera w celu umieszczenia na nich Reklam Usługodawcy.
 5. Założenie Konta Partnera oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu i po pozytywnej weryfikacji Konta Partnera przez Usługodawcę oznacza rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do współpracy z Partnerem w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Definicje

 1. Cookies – niewielkie pliki zapisywane na dysku Użytkowników Internetu, pozwalające Usługodawcy na rozpoznanie powracających Użytkowników Internetu i badanie ich aktywności na stronach Sklepu. Plik Cookies przechowują informacje zawierające identyfikator Partnera oraz posiadają czas ważności.
 2. Hasło – oznacza ustalony przez Partnera ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Partnerowi, ustalony przez Partnera podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Partnerowi dostęp do Konta Partnera;
 3. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje u Usługodawcy zakupu Towaru w Sklepie, która została skierowana do Sklepu poprzez Reklamę Sklepu umieszczoną na stronie internetowej Partnera. Poprzez zakup towaru w Sklepie rozumie się opłacone przez Klienta zamówienie, od którego Klient nie odstąpił w ciągu 10 dni od daty dostawy Towaru.
 4. Konto Partnera – oznacza indywidualny panel Partnera, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej oraz po zalogowaniu się na Stronie Internetowej przy użyciu indywidualnego Loginu i Hasła.
 5. Login – indywidualne oznaczenie Partnera, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do uzyskania dostępu do Konta Partnera. Login jest jednocześnie adresem e-mail Partnera.
 6. Osoba fizyczna – oznacza Partnera będącego osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, korzystającą z Usług, które nie są związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Partner – oznacza Przedsiębiorcę lub Osobę Fizyczną.
 8. Pozyskany Klient – oznacza Klienta, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie Usługodawcy.
 9. Przedsiębiorca – oznacza Partnera, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług Sklepu;
 10. Reklama – oznacza element strony internetowej, lub innego przekazu internetowego, umieszczonego na Stronie Internetowej Partnera, którego wskazanie przez Użytkownika Internetu powoduje przekierowanie Użytkownika Internetu na Stronę Internetową Usługodawcy. Przekierowanie powinno posiadać określoną strukturę z zawartym kodem Partnera, zgodnie z technicznymi rekomendacjami Usługodawcy prezentowanymi w Koncie Partnera.
 11. Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Partnera formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji, Partner zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
 12. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep oraz pod którą udostępnione jest Konto Partnera, udostępniona w domenie ladymakeup.pl;
 13. Stronach Internetowych Partnera – oznacza stronę internetową, do której Partner posiada tytuł prawny lub w innych serwisach, których regulamin pozwala na dysponowanie powierzchnią przez inne podmioty, nie łamiąc zasad regulaminów tychże serwisów.
 14. Strony – oznacza Usługodawcę lub Partnera.
 15. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 16. Usługa – udostępnianie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu, panelu dla Partnerów Sklepu, przy pomocy którego Partner otrzymuje materiały do umieszczenia Reklamy oraz poprzez funkcje panelu Partner ma możliwość analizy Pozyskanych przez Partnera Klientów, uzyskania informacji o należnym z tego tytułu wynagrodzeniu.
 17. Usługodawca - oznacza firmę BEAUTY COMPANY SPÓŁKA CYWILNA MONIKA BUSZ-RUSIECKA,DOMINIK RUSIECKI z siedzibą w Lesznie (64-100), przy ul. Poznańskiej 39, NIP: 697-230-42-80, REGON: 301988292, będącego właścicielem praw do Sklepu, uprawnionego do dysponowania jego zasobami;
 18. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej, która została przekierowana poprzez Reklamę zamieszczoną przez Partnera na jego stronie internetowej;

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. W celu korzystania z Konta Klienta konieczne jest posiadanie przez Partnera aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania z Konta Klienta w systemie teleinformatycznym Partnera instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka, której używa Partner, na to pozwala.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych Sklepu było możliwe z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze stron internetowych Sklepu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Partnerem, a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Partnera.
 6. Usługodawca nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem Hasła Partnera.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.
 8. Treść zawieranych umów między Usługodawcą, a Partnerem utrwalana jest i udostępniana Partnerowi w wersji elektronicznej.

§ 4 Rejestracja

 1. Partner może założyć indywidualne Konto Partnera w Sklepie. Założenie Konta Partnera jest wymagane, aby korzystać z Usług.
 2. Zakładając Konto Partnera, Partner wypełnia dedykowany do tego celu formularz, dostępny pod adresem http://www.ladymakeup.pl/sklep/affiliate/register/, podając dane niezbędne do świadczenia Usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Partner potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Partner oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Partner wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie Rejestracji adres e-mail informacji związanych z obsługą techniczną Konta Partnera oraz obsługą Usług.
 6. Rejestracja Konta Partnera potwierdzana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Partner po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Partnera i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 8. Partner nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Prawa i obowiązki Partnera

 1. Partner może umieścić na swojej stronie internetowej Reklamę, poprzez którą Użytkownik Internetu jest przekierowany na Stronę Internetową i następuje oznaczenie Użytkownika Internetu poprzez plik Cookies, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4, identyfikatorem Partnera oraz określony jest czas ważności pliku Cookies, zgodnie z ustawieniami określonymi przez Usługodawcę, dla danego Partnera prezentowanymi na Koncie Partnera.
 2. Jeżeli oznaczony Użytkownik Internetu w czasie ważności pliku Cookies nie zostanie Pozyskanym Klientem, przypisanie danego Użytkownika Internetu do Partnera zostaje usunięte.
 3. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zamieszcza i konfiguruje Reklamy na Stronie Internetowej Partnera.
 4. W przypadku, gdy oznaczony Użytkownik Internetu zostanie ponownie przekierowany poprzez Reklamę innego Partnera na Stronę Internetową Usługodawcy, zostanie on przypisany do innego Partnera.
 5. W przypadku, gdy oznaczony Użytkownik Internetu, dokona rejestracji Konta Klienta w Sklepie zostaje on przypisany do Partnera na stałe z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 4 .
 6. Partner otrzymuje prowizję od wszystkich zakupów, jakie Klient dokona w Sklepie z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 oraz § 5 ust 21.
 7. Partner w celu poprawnego zamieszczenia Reklamy na Stronie Internetowej Partnera, powinien użyć podanego w Koncie Klienta kodu HTML, zawierającego unikalny kod Partnera.
 8. Niedozwolone jest modyfikowanie przez Partnera bez zgody Usługodawcy kodu HTML.
 9. Partnerowi do każdego zakupionego, przez przypisanego do niego Klienta, Towaru, przysługuje 5% wartości brutto Zamówienia pomniejszonego o koszty dostawy i ewentualne rabaty.
 10. Jeżeli Klient przypisany do Partnera, staje się Partnerem (zwanym dalej Partnerem II poziomu), który również gromadzi przypisania Klientów, Partnerowi, należy się 1,5% wartości brutto Zamówienia pomniejszonego o koszty dostawy, od Zamówień Klientów Partnera II Poziomu.
 11. Jeżeli Klient przypisany do Partnera II poziomu, staje się Partnerem (zwanym dalej Partnerem III poziomu), który również gromadzi przypisania Klientów, Partnerowi, należy się 0,5% wartości brutto Zamówienia pomniejszonego o koszty dostawy od Zamówień Klientów Partnera III Poziomu.
 12. Usługodawca może tymczasowo zwiększyć procentowe poziomy prowizji danemu Partnerowi, określone w § 5 ust 9,10 oraz 11. Obowiązujące poziomy prowizji są prezentowane na Koncie Partnera i o każdorazowej zmianie Usługodawca poinformuje Partnera.
 13. Partner zobowiązany jest do korzystania z Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 14. Partner jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Partnera działalności takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 15. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Partner jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia w szczególności zmian opisanych w § 6 ust 6,7 oraz 8.
 16. Partner jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Partnera.
 17. Strona Internetowa Partnera musi być dostępna do wglądu dla Usługodawcy w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 18. W przypadku naruszeń Regulaminu Usługodawca może zablokować konto Partnera i wezwać do zastosowania się do jego zapisów. Zablokowanie konta powoduje zaprzestanie naliczania prowizji, do czasu odblokowania konta, tj. do momentu, kiedy Partner zastosuje się do wezwania Usługodawcy.
 19. Partner jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Partnera znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Partner ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę.
 20. Partner nie może zamieszczać Reklamy na Stronach Internetowych Partnera, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treść strony internetowej nie może w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość oraz ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  2. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  3. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
  4. sprzyjać zachowaniu zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
  5. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję, co do nabycia towaru lub usługi;
  6. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej
  7. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym.
 21. Partnerowi nie należy się prowizja w przypadku, gdy:
  1. jest jednocześnie Klientem Sklepu.
  2. Użytkownik Internetu był wcześniej Klientem Sklepu.

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie dla Partnera jest przedstawione na Koncie Partnera, w wartości netto i wyrażone w polskich złotych.
 2. Partnerowi przysługuje prawo wypłaty prowizji. Partner może zawnioskować o wypłatę środków, korzystając z odpowiedniej funkcji na Koncie Partnera.
 3. W przypadku, gdy kwota wypłaty prowizji będzie mniejsza niż 100 zł brutto, Usługodawca pobiera prowizję od wypłaty w wysokości 5 zł brutto, pomniejszając wypłatę Partnera.
 4. Partner nie może dysponować środkami zgromadzonymi na swoim koncie w żaden inny sposób, jak poprzez wypłatę lub przeznaczenie ich w celu dokonania zakupu w Sklepie Usługodawcy. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Usługodawcy Partnera nie obowiązuje § 6 ust 3.
 5. Wypłata następuje przelewem na rachunek bankowy Partnera.
 6. W przypadku, gdy Partner nie posiada rachunku bankowego w banku w Polsce i jest spoza Polski, wypłata prowizji następuje poprzez zewnętrzny system płatności PayPal obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 7. Usługodawca ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i może odmówić wypłaty prowizji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego przez Partnera.
 8. Po pozytywnej weryfikacji rozliczenia Partnera przez Usługodawcę:
  1. Partner będący Przedsiębiorcą zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi i prześle Usługodawcy fakturę VAT na zaakceptowaną przez niego kwotę.
  2. Partner będący Przedsiębiorcą i niebędący zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wystawi i prześle Usługodawcy rachunek na zaakceptowaną przez niego kwotę.
  3. Warunkiem dokonania wypłaty prowizji jest również przesłanie załączników do pierwszej faktury VAT lub do pierwszego rachunku przesyłanego na adres Usługodawcy.
 9. Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
  1. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  2. decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
  3. potwierdzenie zarejestrowania Partnera, jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT;
 10. Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
  1. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. potwierdzenie zarejestrowania Partnera, jako podatnika podatku od towarów i usług - w przypadku podatników VAT czynnych lub
  3. oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym - w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT.
 11. Partner będący czynnym podatnikiem VAT (podatku od towarów i usług), do wartości faktury, doliczają kwotę podatku VAT, wyliczoną wg obowiązującej stawki tego podatku.
 12. Usługodawca od momentu odebrania rachunku lub faktury VAT ma 14 dni na realizację płatności.
 13. Płatność następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez Partnera, a wypłacone środki pomniejszają saldo konta Partnera.
 14. W przypadku Partnerów - osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, Usługodawca nie pomniejsza wypłacanej kwoty o zaliczkę na podatek dochodowy, ani nie odprowadza zaliczek do Urzędu Skarbowego, a obowiązek podatkowy spoczywa na Partnerze.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego związanych z osiąganiem przychodów z tytułu prowizji od Pozyskanych Klientów.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Partnera.
 17. Usługodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur lub rachunków w formie elektronicznej wysyłanej na adres e-mail partner@ladymakeup.pl

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Usługodawca i Osoba Fizyczna zgodnie postanawiają, a Osoba Fizyczna przyjmuje do wiadomości, że Osobie Fizycznej, ze względu na okoliczność, iż świadczenie Usługi rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty jej zawarcia, nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.
 2. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej.

§ 8 Reklamacje

 1. Partner ma prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Partner dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: partner@ladymakeup.pl
 3. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Partnera o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Partnera ze Sklepu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  2. za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Hasła przez Partnera;
  3. szkody będące następstwem podania przez Partnera nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy;
  4. szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie
  5. za nieprawidłowe zamieszczenie Reklamy oraz za nieprawidłowe użycie kodu Partnera w definiowanych przekierowaniach ze Strony Internetowej Partnera do Strony Internetowej Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Partnera.
 4. Usługodawca nie odpowiada, za brak powiązania lub utratę powiązania plików Cookie, w przypadku, gdy:
  1. przeglądarka Użytkownika Internetu nie zapisuje plików Cookie,
  2. plik Cookie zostanie wykasowany z komputera Użytkownika Internetu
  3. ważność pliku Cookie wygasła
 5. Usługodawca deklaruje, że żaden z mechanizmów stosowany w Sklepie, nie będzie modyfikował, ani kasował plików Cookie w sposób sprzeczny z zasadami niniejszego Regulaminu.

§ 10 Polityka prywatności, dane osobowe

 1. Zamieszczenie danych osobowych przez Partnera jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Partnera wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne.
 2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Partnera zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Partner ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Partner po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 5. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Partnera zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

§ 11 Prawa autorskie

 1. Usługodawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie lub prawa pokrewne do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych informacji zawartych na stronach Sklepu.
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy z Usługodawcą i tylko na własny użytek Partnera. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się w Sklepie jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Partnerowi na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy.

§ 12 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Partner, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta lub zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Partnera na adres e-mail podany przez Partnera podczas rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni.
 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Partner, który został pozbawiony prawa do korzystania z Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Partnera, Partnerowi przysługuje wynagrodzenie za Pozyskanych Klientów do momentu zakończenia świadczenia Usług.
 7. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę, Partnerowi przysługuje wynagrodzenie za Pozyskanych Klientów do momentu zakończenia świadczenia Usług.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Partnerów, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Partnera. W razie, gdy Partner nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Korzystanie z Usług Sklepu po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami § 12.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Umowy mogą być zawierane w języku polskim.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część, zawieranych przez Usługodawcę z Partnerami Umów.
 7. Ewentualne spory między Usługodawcą, a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Ewentualne spory między Usługodawcą, a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2012 roku.
Wyróżnione
Szczególnie polecamy
Regulamin
Program lojalnościowy
Polityka prywatności
Koszt dostawy
Kontakt
Zwrot lub wymiana