regulacje dotyczace kosmetyków

  • 2011-06-08, o 11:44
  • 33
  • 9 831
  • 22
  • 32

regulacje dotyczace kosmetyków

Rzeczy niby oczywiste, to tak w ramach ciekawostki
1.Opakowanie jednostkowe kosmetyku powinno być oznakowane w sposób widoczny i czytelny, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania.

2. Oznakowanie opakowania jednostkowego kosmetyku umieszczone na pojemniku i opakowaniu jednostkowym zewnętrznym powinno zawierać następujące informacje:

1) nazwę handlową kosmetyku

2) imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta, a także nazwę państwa, jeżeli kosmetyk jest produkowany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej; informacje te mogą być skrócone, pod warunkiem że umożliwiają identyfikację producenta

3) ilość nominalną kosmetyku w opakowaniu w jednostkach masy lub objętości w momencie pakowania, z wyjątkiem oznakowania:

a) opakowań zawierających mniej niż 5 gramów lub 5 mililitrów

b) bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku

c) stosowanych zwyczajowo opakowań zbiorczych, na których nie podaje się masy i objętości, jeżeli informacje te znajdują się na opakowaniach jednostkowych umieszczonych w tych opakowaniach zbiorczych; przy czym opakowania zbiorcze muszą zawierać czytelną informację o liczbie opakowań jednostkowych, chyba że liczba opakowań jednostkowych jest dobrze widoczna z zewnątrz lub wyroby są sprzedawane pojedynczo

4) termin trwałości, do którego kosmetyk, przechowywany we wskazanych przez producenta warunkach, zachowuje w pełni swoje właściwości i odpowiada wymaganiom określony zwrotem ,,najlepiej zużyć przed końcem" i następującym po nim oznaczeniem odpowiednio miesiąca i roku lub dnia, miesiąca i roku albo informacją o miejscu umieszczenia tego terminu na opakowaniu; jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość kosmetyku, należy wskazać warunki zapewniające zachowanie jego przydatności do użycia; podanie terminu trwałości nie jest wymagane, jeżeli minimalny okres przydatności kosmetyku do użycia wynosi więcej niż 30 miesięcy; w tym przypadku należy umieścić znak graficzny oraz podać, wyrażony w miesiącach lub latach, czas, w jakim od otwarcia opakowania kosmetyk może być stosowany bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia użytkownika

5) szczególne ostrzeżenia przy stosowaniu kosmetyku, jeżeli kosmetyk jest przeznaczony do stosowania przez osoby wykorzystujące ten kosmetyk w ramach wykonywanego zawodu zgodnie z jego przeznaczeniem - dodatkowo inne konieczne ostrzeżenia

6) numer partii lub inne dane pozwalające na identyfikację partii kosmetyku

7) funkcję kosmetyku, jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z jego prezentacji

8) wykaz składników określonych zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI), poprzedzony wyrazem ,,składniki" lub ,,ingredients", obejmujący:

a) składniki w malejącym porządku według masy w momencie ich dodawania, przy czym składniki w stężeniach poniżej 1 % mogą być wymienione w dowolnej kolejności, po składnikach w stężeniach większych niż 1 %

b) kompozycje zapachowe i aromatyczne określone wyrazem ,,zapach" lub ,,aromat" lub ich odpowiednimi nazwami przyjętymi w INCI, z uwzględnieniem substancji w nich występujących, które zostały umieszczone na liście muszą być wymienione niezależnie od funkcji, jaką pełnią w kosmetyku

c) numery barwników, które mogą być wymieniane po innych składnikach w dowolnej kolejności, zgodnie z ich numerami określonymi w liście barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach; w przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów, jest dopuszczalne wymienienie wszystkich barwników, po oznaczeniu znakiem graficznym ,,+/-".

Pozdrawiam/Kind regardsIzabela

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

3. Jeżeli jest to niemożliwe ze względu na wielkość kosmetyku, informacja może być umieszczona tylko na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym.

4. Informacje mogą być umieszczone tylko na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym.

5. W przypadku posiadania zgody Głównego Inspektora Sanitarnego na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazw jednego lub kilku składników kosmetyku zamiast nazwy składnika umieszcza się jego numer.

6. Jeżeli ze względu na wielkość lub kształt opakowania nie jest możliwe podanie na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym ostrzeżeń lub informacji mogą one być podane na dołączonej ulotce, nalepce, taśmie lub kartce. W tym przypadku na pojemniku lub opakowaniu jednostkowym zewnętrznym umieszcza się skróconą informację lub znak graficzny wskazujący na dołączenie tych informacji.

7. Jeżeli ze względu na wielkość lub kształt opakowania nie jest możliwe, aby informacje były podane na dołączonej ulotce, nalepce, taśmie lub kartce, informacje te powinny być umieszczone bezpośrednio na pojemniku lub w miejscu dostępnym dla kupującego, w którym kosmetyk jest wystawiony do sprzedaży.

8. Jeżeli kosmetyk nie jest pakowany w opakowanie zbiorcze, ale jest pakowany w punkcie sprzedaży na prośbę kupującego lub jest pakowany zbiorczo do bezpośredniej sprzedaży, informacje powinny być umieszczone na pojemniku lub opakowaniu, w którym kosmetyk jest wystawiony do sprzedaży.

9. Jeżeli producent umieścił na pojemniku lub opakowaniu jednostkowym zewnętrznym więcej niż jeden adres producenta, to adres, pod którym przechowywane są informacje o kosmetyku powinien być podkreślony.

10. Producent może umieścić na pojemniku, opakowaniu jednostkowym zewnętrznym lub dołączonej ulotce, nalepce, taśmie lub kartce informację, że kosmetyk nie był testowany na zwierzętach jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy nie wykonywali i nie zlecali wykonania testów na zwierzętach kosmetyku, jego prototypu ani żadnego z jego składników oraz gdy nie zawiera on składników testowanych na zwierzętach przez innych producentów w celu wytworzenia nowych kosmetyków.

Najważniejsze elementy etykiety to:

,,Ręka na książce" - oznacza, że do opakowania dołączona jest ulotka informacyjna Ulotka najczęściej zawiera informacje o składzie kosmetyku i ostrzeżeniach związanych z jego stosowaniem.

Wykaz składników - zwykle znajduje się on na dole opakowania. Lista składników jest szczególnie ważna dla alergików, gdyż umożliwiają dokładne ustalenie, czy wśród składników kosmetyku nie ma takiego, na który są uczuleni.

Nazwa producenta i jego adres - informacje dzięki którym konsument wie, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danego produktu, a także ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji.

Termin trwałości - podawany jest tylko na kosmetykach o trwałości krótszej niż 30 miesięcy, najczęściej w formie miesiąc/rok i poprzedzonej słowami: ,,Najlepiej zużyć przed końcem:". Na produktach o trwałości dłuższej niż 30 miesięcy zastosowanie ma znak graficzny otwartego słoika.

Symbol otwartego słoika - informuje, jak długo można używać kosmetyku. Obok lub na symbolu słoika podany jest okres trwałości po otwarciu, czyli okres bezpiecznego stosowania kosmetyku, licząc od jego pierwszego użycia. Okres określany jest w miesiącach. Pewne produkty nie wymagają podania okresu trwałości po otwarciu, ponieważ nie zachodzi ryzyko pogorszenia ich bezpieczeństwa zdrowotnego po otwarciu opakowania. Są to m.in.: szminki, aerozole, produkty jednorazowe.

Dodatkowo pojawiające się oznaczenia:

Znak informujący o realizacji przez producenta obowiązku odzysku opakowania.

Symbol ,,e" oznacza, że producent skorzystał z uznaniowego standardowego systemu kontroli wagi lub objętości na etapie produkcyjnym.

Symbol oznaczający, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady.

Oznaczenie rodzaju materiału, z którego wykonano opakowanie.

Znaki pojawiające się na produktach, które nie zawierają freonów i halonów, które niszczą powłokę ozonową.

Symbol informujący, że kosmetyku nie testowano na zwierzętach. Może być używany jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy nie wykonywali i nie zlecali wykonania testów na zwierzętach kosmetyku, jego prototypu ani żadnego z jego składników oraz gdy nie zawiera on składników testowanych na zwierzętach przez innych producentów w celu wytworzenia nowych kosmetyków. Są to bardzo restrykcyjne obwarowania, bowiem dotyczą nie tylko produktu finalnego, ale każdego z jego składników użytych do jego wytworzenia.

Symbol produktu łatwopalnego. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Należy chronić przed źródłami zapłonu.

- Firmy z wyższej półki dołączają ulotki z informacjami w języku Brailla.

- Jeśli firma posiada ISO lub HACAP to również oznacza na opakowaniu, iż kosmetyk wyprodukowany został zgodnie z powyższym.

-Jeśli wszystkie surowce posiadają certyfikaty ECO, opakowania są również zgłoszone i atestowane jako ECO, etykiety są z materiałów biodegradowalnych to firmy również podkreślają powyższe na etykiecie lub opakowaniu zewnętrznym.

-Jeśli kosmetyk otrzymał świadectwo ECOCERT to firma również umieszcza to na opakowaniu.

KAŻDY KOSMETYK PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU BEZWGLĘDNIE POWINIEN BYĆ ZAREJESTROWNY W KSIOK.

Pozdrawiam/Kind regardsIzabela

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

Izabela jak zwykle przydatne informacje

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

Kilku rzeczy nie wiedziałam ale już wiem :)

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

Dzieki za info

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

Fajne informacje

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

Ciekawa lektura :)

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

bardzo przydatne informacje

Sprawdź w sklepie ladymakeup.pl:

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

O tym słoiczku nie wiedziałam, dziękuję!

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

rewelacyjne informacje

Re: regulacje dotyczace kosmetyków

Ciekawe :)

Szczególnie polecamy

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Fora: